ACTUALIZACIONES PARA PERSONAS MAYORES: El Senador Mike
Simmons

El Consejo Asesor de Personas Mayores patrocinado por el Senador
Simmons amplificará las voces de las personas mayores sobre temas de
calidad de vida.

Nuestra oficina se reúne regularmente con personas mayores para dar a
conocer nuestro trabajo legislativo. En esas discusiones, las personas
mayores han hablado sobre problemas sistémicos que afectan sus vidas.
En respuesta, presenté el Proyecto de Ley del Senado 702 que creará un
consejo asesor de residentes mayores en todo el estado que evaluará el
alcance estatal a las personas mayores, el impacto de COVID-19 en los
arreglos de vivienda de las personas mayores y otros problemas de
calidad de vida. Este consejo creará un espacio para que las personas
mayores de todo Illinois se conecten entre sí y con el personal del
departamento a nivel estatal para compartir ideas y recomendaciones
formales sobre cómo el estado puede mejorar la calidad de vida de las
personas mayores.
Un nuevo consejo sobre el envejecimiento LGBTQ empoderará a los
residentes
Soy el principal copatrocinador del proyecto de ley del Senado 3490,
que crea la Comisión de Illinois sobre el envejecimiento LGBTQ para
evaluar las necesidades del hogar y la comunidad de las personas
mayores LGBTQ y sus cuidadores en relación con su salud, vivienda,
salud mental, seguridad económica, vida asistida. y las necesidades
de atención a largo plazo. La comisión hará recomendaciones para
mejorar los servicios y apoyos para adultos mayores LGBTQ y sus
cuidadores.

Las expansiones de atención médica ampliarán el acceso a los
servicios de salud preventiva
Soy uno de los principales copatrocinadores del proyecto de ley del
Senado 2969, que requerirá que los planes de atención médica
brinden cobertura para monitores continuos de glucosa para cualquier
persona diagnosticada con diabetes tipo 1 o tipo 2 y que requiera
insulina para el control de su diabetes. A nadie que padezca diabetes
se le debe negar el acceso al tratamiento.

También estoy luchando para ampliar la elegibilidad de ingresos para
la cobertura de Medicaid para personas de bajos ingresos pero que
actualmente no tienen una cobertura de salud confiable y constante.

 

长者事宜的重要更新


由参议员西蒙斯赞助的长者咨询委员会将扩大长者在生活质
量问题上的呼声


我们的办公室定期与长者会面,以塑造我们的立法工作。在
这些讨论中,长者谈到了影响他们生活的系统性问题。作为
回应,我提议了参议院 702 号法案,该法案将创建一个全
州资深长者居民咨询委员会,该委员会将评估伊州对长者的
外展活动、COVID-19 对长者生活安排的影响以及其他生活
质量问题。该委员会将为来自伊利诺伊州各地的长者创造一
个空间,让他们相互联系,并为州级部门的工作人员分享有
关州如何改善长者生活质量的想法和正式建议。


一个新的 LGBTQ (女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別
和酷兒或質疑) 老龄化委员会将赋予居民权力


我是参议院第 3490 号法案的首席共同发起人,该法案创建
了伊利诺伊州 LGBTQ 老龄化委员会,以评估 LGBTQ 长者
及其家人在健康、住房、心理健康、经济安全、辅助生活方
面的家庭和社区需求和长期护理需求。该委员会将提出建议
,以改善对 LGBTQ 长者及其照顾者的服务和支持。


医疗保健扩张将扩大到预防性健康服务的领域

我是第 2969 号参议院法案的首席共同发起人,该法案将要
求医疗保健计划为任何被诊断患有 1 型或 2 型糖尿病并需
要胰岛素来管理糖尿病的人提供持续血糖监测仪的覆盖范围
。任何患有糖尿病的人都不应被拒绝接受治疗。


我还在努力为低收入但目前没有任何可靠的健康保险的人扩
大医疗补助保险的收入资格。


亲爱的邻居们,

作为您的州参议员,我努力提高我们多元化地区居民的需求
,为我们所有人争取响应迅速且可获取的资源。我非常高兴
能够特别照顾我所代表的人,尤其是我们的长者,他们建立
了我们今天生活的美丽社区。我想与您分享我工作的一些最
新情况。


我在这里是为了你们。当您或您所爱的人需要帮助时,请访
问我位于 5533 N. Broadway 的办公室或致电 773-769-
1717。也请随时给我写信。您的造访对我来说非常重要,
因此请随时与我们联系。我和我的员工喜欢与居民一起工作
,并确保他们感到被倾听、被理解,并且喜欢他们的问题已
得到解决。


在接下来的几个月里,请保护您的身心健康,善待自己。


最良好的祝愿,

州参议员
迈克·西蒙斯

 

MỘT SỐ CẬP NHẬT QUAN TRỌNG CHO NGƯỜI CAO NIÊN
Hội Đồng Cố Vấn Cao Niên được bảo trợ bởi TNS Simmons sẽ nâng cao tiếng nói của
người cao tuổi về các vấn đề chất lượng cuộc sống
Văn phòng của chúng tôi gặp gỡ thường xuyên với quý vị cao niên để định hình công việc lập
pháp mà chúng tôi phụ trách. Trong những cuộc thảo luận đó, quý vị cao niên đã nói về những
vấn đề mang tính hệ thống ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Để đáp lại, tôi đã giới thiệu Dự
luật Thượng Viện 702, thành lập một Hội Đồng Cố Vấn Cao Niên trên toàn tiểu bang để đánh
giá khả năng tiếp cận của tiểu bang với người cao tuổi, tác động của COVID-19 đối với việc
sắp xếp cuộc sống của người cao tuổi và các vấn đề về chất lượng cuộc sống khác. Hội đồng
này sẽ tạo ra một không gian để quý vị cao niên từ khắp Illinois kết nối với nhau và với các
nhân viên cấp tiểu bang để chia sẻ ý tưởng và các khuyến nghị chính thức về cách mà tiểu
bang có thể cải thiện chất lượng cuộc sống cho họ.

Một Hội Đồng Mới về Người Cao Niên Thuộc Cộng Đồng LGBTQ sẽ trao quyền cho
người dân
Tôi là người Đồng bảo trợ chính cho Dự luật Thượng viện 3490, thành lập Ủy Ban Người Cao
Niên LGBTQ Illinois để đánh giá nhu cầu về gia đình và cộng đồng của những người cao niên
này và những người chăm sóc họ liên quan đến sức khỏe, nhà ở, sức khỏe tâm thần, an ninh
kinh tế, hỗ trợ cuộc sống, và nhu cầu chăm sóc lâu dài. Ủy ban này sẽ đưa ra các khuyến nghị
để cải thiện các dịch vụ và hỗ trợ cho người lớn tuổi LGBTQ và những người chăm sóc họ.

Mở Rộng Chăm Sóc Sức Khỏe Sẽ Mở Rộng Khả Năng Tiếp Cận Với Các Dịch Vụ Y Tế Dự
Phòng
Tôi là người Đồng bảo trợ chính cho Dự luật Thượng viện 2969, yêu cầu các công ty cung cấp
y tế cung cấp các thiệt bị theo dõi đường huyết liên tục cho bất kỳ cá nhân nào được chẩn đoán
mắc bệnh tiểu đường loại 1 hoặc loại 2 và yêu cầu insulin để kiểm soát tình trạng bệnh tiểu
đường của họ. Không ai mắc bệnh tiểu đường mà nên bị từ chối tiếp cận điều trị.
Tôi cũng đang đấu tranh để mở rộng điều kiện về thu nhập cho bảo hiểm Medicaid cho những
người có thu nhập thấp nhưng hiện không có bất kỳ bảo hiểm y tế thường xuyên hay đáng tin
cậy nào.

 

Ang Senior Advisory Counsil na Inisponsoran ni Sen. Simmons ang magbibigay ng boses sa mga nakakatanda ukol sa mga mabibigat na isyu sa buhay.

Malimit na nakikipag-ugnayan ang aming opisina sa mga nakakatandang mamamayan para pag-usapan ang iba't ibang isyung nakakaapekto sa kanilang buhay. Bilang tugon ay ipinanukala ko ang Panukalang Batas Bilang 702 na naglalayong bumuo ng pambansang konseho na tagapagtaguyod ng kapakanan ng mga matatanda na susuri sa pagbibigay-tulong ng estado sa mga nakakatangdang mamamayan, epekto ng Covid-19 sa kanilang pamumuhay, at iba pang mabibigat na isyu ng kanilang buhay. Ang konsehong ito ang magbibigay ng pagkakataon sa matatandang mamamayan sa buong Illinois para makipag-ugnayan sa iba't ibang kagawaran ng estado upang makapagbahagi ng ideya at rekomendasyon kung paano mapapabuti ang pamumuhay ng mga matatanda.

Bagong Konseho sa mga nagkakaedad na LGBTQ ang magbibigay kapangyarihan sa mga mamamayan

Ako ang pangunahing katuwang na isponsor ng panukalang batas 3490 na naglalayong bumuo ng komisyon sa mga matatandang miyembro ng LGBTQ ng Illinois na susuri sa pangunahing pangangailangan ng mga matatandang LGBTQ at ng kanilang tagapangalaga ukol sa kalusugang pangkaisipan, ekonomikong seguridad at pangmatagalang tugon sa kanilang pangangailangan. Magbibigay ang komisyong ito ng mga rekomendasyon para mapabuti ang serbisyo at suporta sa mga LGBTQ at sa kanilang mga tagapangalaga.

Pagpapalawig ng tulong-medikal ang magpapalawak sa serbisyong medikal

Ako ang pangunahing katuwang ng isponsor ng panukalang batas 2969 na naglalayong bigyan ng pangmatagalang pagmonitor sa glucose para sa mga pasyenteng may type 1 at 2 diabetes na binibigyan ng insulin para sa kanilang karamdaman. Gayondin, walang sinomang may sakit na diabetes ang hindi mabigyan ng angkop na gamutan. 

Isinusulong ko rin ang pagpapalawig ng mga mabibigyan ng Medicard para sa mga mahihirap na walang tulong medikal na natatanggap.

State Senator Mike Simmons

تحدیثات رئیسیة لكبار السن
سیقوم المجلس الاستشاري لكبار السن برعایة السناتور سیمونز بإعلاء أصوات كبار السن في قضایا جودة الحیاة
یلتقي مكتبنا بانتظام مع كبار السن لتشكیل عملنا التشریعي. یتحدث كبار السن في تلك المناقشات عن قضایا منھجیة تؤثر على حیاتھم.
واستجابة لذلك، قدمت مشروع القانون 702 إلى مجلس الشیوخ، الذي سیعمل على إنشاء مجلس استشاري لكبار السن المقیمین على مستوى
ّ (19-COVID (على ترتیبات المعیشة لكبار السن، وغیرھا ِم توعیة الولایة لكبار السن، وتأثیر مرض جائحة كورونا

الولایة، والذي سیقی
من قضایا جودة الحیاة. سیخلق ھذا المجلس مساحة لكبار السن من جمیع أنحاء إلینوي للتواصل مع بعضھم البعض ومع موظفي الإدارة
على مستوى الولایة لمشاركة الأفكار والتوصیات الرسمیة حول كیفیة قیام الولایة بتحسین نوعیة الحیاة لكبار السن المقیمین.

مجلس جدید للمسنین من مجتمع المیم (LGBTQ (سیعمل على تمكین السكان
أنا الجھة الراعیة الرئیسیة لمشروع قانون 3490 المقدم إلى مجلس الشیوخ، والذي أنشأ لجنة إلینوي لمجتمع المیم (LGBTQ (من
المسنین لتقییم الاحتیاجات المنزلیة والمجتمعیة لكبار السن من مجتمع المیم (LGBTQ (ومقدمي الرعایة لھم فیما یتعلق باحتیاجاتھم
الصحیة والإسكان والصحة العقلیة والأمن الاقتصادي والمعیشة المدعومة والرعایة طویلة الأجل. ستقدم اللجنة توصیات لتحسین الخدمات
والدعم لكبار السن من مجتمع المیم (LGBTQ (ومقدمي الرعایة لھم.

عملیات التوسع في الرعایة الصحیة ستعمل على توسیع الوصول إلى خدمات الصحة الوقائیة
أنا جھة راعیة رئیسیة لمشروع قانون 2969 المقدم إلى مجلس الشیوخ، والذي سیتطلب خطط رعایة صحیة لتوفیر تغطیة لأجھزة مراقبة
الجلوكوز المستمرة لأي شخص مصاب بداء السكري من النوع 1 أو النوع 2 ویحتاج إلى الأنسولین لإدارة مرض السكري. یجب ألا
ُحرم أي شخص یعاني من مرض السكري من الحصول على العلاج.
ی

ًا أي تغطیة
ً أنا أكافح أیضا لتوسیع أھلیة الدخل للحصول على تغطیة Medicaid للأشخاص ذوي الدخل المنخفض الذین لا یوجد لدیھم حالی
صحیة موثوقة ومتسقة.

الجار العزیز،
بصفتي عضو مجلس الشیوخ عن الولایة، أسعى جاھ ًدا لرفع احتیاجات سكان منطقتنا المتنوعة والكفاح من أجل الحصول على موارد
ًا الوصول إلیھا. أشعر بسعادة كبیرة عند الاھتمام بشكل خاص بالأشخاص الذین أمثلھم، وخاصة كبار السن

سریعة الاستجابة ویمكننا جمیع
لدینا، الذین بنوا المجتمعات الجمیلة التي نعیش فیھا الیوم. أردت أن أشارككم بعض التحدیثات حول عملي.
أنا ھنا من أجلكم. یرجى زیارة مكتبي الكائن في 5533 Broadway. N أو الاتصال بالرقم 1717-769-773 عندما تحتاج أنت أو
أحد أفراد أسرتك إلى المساعدة. لا تتردد في مراسلتي أیضا. ً إمكانیة الوصول مھمة جدا بالنسبة لي، لذلك لا تتردد في الاتصال بنا في أي
وقت. ّ أستمتع أنا وفریق الموظفین لدي ً بالعمل مع السكان والتأكد من أنھم یشعرون بان ھناك من یسمعھم ویفھمھم ویبدي اھتماما بمعالجة
قضایاھم.
یرجى الحفاظ على صحتك الجسدیة والعقلیة في الأشھر القادمة وارحم نفسك.

مع فائق التمنیات،
عضو مجلس شیوخ الولایة
مایك سیمونز

 

ለአዛውንቶች ቁልፍ ማሻሻዎች
የአዛውንቶች አማካሪ ምክር ቤት በሴኔተር ሲሞንስ ስፖንሰር የተደረገ በህይወት ጉዳዮች ጥራት ላይ
ከፍተኛ ድምፆችን ያሻሽላሉ
የሕግ አውጭ ሥራችንን ለመቅረጽ ጽ / ቤታችን ከአዛውንቶች ጋር በመደበኛነት ይገናኛል። በእነዚያ ውይይቶች፣
አዛውንቶች በሕይወታቸው ላይ ተጽዕኖ ስለሚያሳድሩ ስልታዊ ጉዳዮች ተነጋግረዋል። በምላሹም ፣ ለአዛውንቶች
የስቴት ተደራሽነት የሚገመግመው ፣ COVID-19 ከፍተኛ የኑሮ ዝግጅቶች ላይ የሚያሳድረውን ተፅእኖ
የሚገመግመው ሰፊ ከፍተኛ ነዋሪ የምክር ቤት ምክር ቤት የሚፈጥር ሴኔት ቢል 702 ን ፣ እና ሌሎች የህይወት
ጥራት ጉዳዮችን አስተዋውቄያለሁ። ይክ ምክር ቤት በኢሌኖይስ ሙሉ ላሉት አዛውንቶች ጋር እርስ በእርስ ለመገናኛ
እና ሀሳብ ማካፈያ ቦታ እንዲኖራቸው የሚያስችል ቦታ ይፈጥራል እና ስቴቱ የአዛውንትን የኑሮ ይዘት ማሻሻል
ይችላል።

በኤል.ጂ.ቢ.ቲ.ኪው. ላይ አዲስ ምክር ቤት ነዋሪዎችን ያበረታታል
እኔ የምክር ቤትቢል 3490 ዋና አማካሪ ነኝ ፣ይህም የኢልለኖይስ ኮሚሽንን ፈጥሮለLGBTQ አዛውንት እና
ተጠሪዎቻቸው የቤት እና ቁሳቁስ፣ የአዕምሮ ጤና፣ ኢኮኖሚያዊ ደህንነት፣የተደገፈ ህይወት መሰረታዊ ፍላጎታቸውን
ይገመግማል። ኮሚሽኑ ለ LGBTQ አዛውንቶች እና ተንከባካቢዎቻቸው አገልግሎቶችን እና ድጋፎችን ለማሻሻል
ምክሮችን ይሰጣል።

የጤና እንክብካቤ ወጪዎች የመከላከያ የጤና አገልግሎቶችን ተደራሽነት ያስፋፋሉ
እኔ የምክር ቤት ቢል 2969 ዋና ተባባሪ ነኝ, ይህ ዓይነት1 ወይም ዓይነት 2 የስኳር በሽታ ላለባቸው ማንኛውም
ሰው ቀጣይነት ያለው የግሉኮስ መቆጣጠሪያዎችን ሽፋን ለመስጠት የጤና ዕቅዶችን ይጠይቃል እንዲሁም ለስኳር
በሽታ አያያዝ የኢንሱሊን ይጠይቃል። በስኳር በሽታ የሚሠቃይ ማንም ሰው ወደ ህክምና እንዳይደርስ መከልከል
የለበትም።
እኔ እንዲሁም ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ግን በአሁኑ ጊዜ አስተማማኝእና ወጥ የሆነ የጤና ሽፋን ለሌላቸው ሰዎች የገቢ
ብቁነት ለማስፋፋት እየታገልኩ ነው ።

ውድ ጎረቤት፤
እንደ የክልል ሴናተር እንደመሆኔ መጠን የተለያዩ አውራጃዎቻችንን ነዋሪዎችን ፍላጎት ከፍ ለማድረግ እና
ለሁላችንም ምላሽ ሰጭ እና ተደራሽ ሀብቶችን ለመዋጋት ጥረት አደርጋለሁ። እኔ የምወክላቸውን ሰዎች በተለይም
ዛሬ የምንኖርባቸውን ውብ ማህበረሰቦች የገነቡትን አዛውንቶቻችንን ልዩ እንክብካቤ በማድረጌ በጣም ደስ
ብሎኛል። በስራዬ ላይ አንዳንድ ዝመናዎችን ለእርስዎ ለማካፈል ፈልጌ ነበር።

እኔ ለእናንተ እዚህ ነኝ። እባክዎን በ 5533 N. Broadway የሚገኘውን ቢሮዬን ይጎብኙ እርስዎ ወይም የሚወዱት
ሰው እርዳታ በሚፈልጉበት ጊዜ በ 773-769-1717 ይደውሉ። ደብዳቤም ለመጻፍ ነፃነት ይሰማዎ። ተደራሽነት ለእኔ
በጣም አስፈላጊ ነው ፣ ስለሆነም በማንኛውም ጊዜ እኛን ለማነጋገር ነፃነት ይሰማዎ። እኔና ሰራተኞቼ ከነዋሪዎች ጋር
በመስራት እና እንደነሱ እንደተሰማን ፣ እንደተረዳነው እና እንደ ጉዳዮቻቸው እንደተፈታ ማረጋገጥ ያስደስተናል።
እባክዎን በሚቀጥሉት ወሮች አካላዊ እና አእምሯዊ ጤንነትዎን ይጠብቁ እና ለራስዎ ደግ ይሁኑ።

ከመልካም ምኞት ጋር፤
የስቴቱ ሴናተር
ማይክ ሲሞንስ

Category: News

Newsletter Archive

Office Info

District Office
1040 W. Bryn Mawr Ave.
Chicago, IL 60660
(773) 769-1717 (Phone)
(773) 945-9979 (Text)

Springfield Office:
Senator 7th District
Stratton Building
Section F, Office G
Springfield, IL 62706
(217) 782-8492

facebook logo 64pxtwitter logo 64pxinstagram logo 64px

eNewsletter Signup

eNewsletter Signup
 1. First Name(*)
  Invalid Input
 2. Last Name(*)
  Invalid Input
 3. Your Email(*)
  Please let us know your email address.
 4. Cell Phone(*)
  Please let us know your contact phone number.
 5. Invalid Input
 6. By selecting the “Opt-in Checkbox” and then clicking "Submit" you agree to (Terms Of Use) | (Privacy Policy) and to receive texts from Senator Simmons at your mobile number. Message and data rates may apply. Message frequency varies.